ข่าวสารจุฬาฯ

นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 “COVID-19 SCAN” ผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

โรคโควิด-19  ถือเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับโลก ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากการระบาดของโรคนี้เป็นจำนวนมาก สร้างความตื่นตระหนกและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก วิธีมาตรฐานสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ในปัจจุบันจะใช้เทคนิค Real-time PCR เพื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ SARS-CoV-2 แต่วิธีดังกล่าวมีต้นทุนสูง จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มีราคาแพงและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น จึงทำให้การดำเนินการตรวจวินิจฉัยนั้นไม่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ

             รศ.ดร.สัญชัย พยุงภร ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคณะผู้วิจัย ได้พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโรค โควิด-19 “COVID-19 SCAN” ที่มีราคาถูก ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือที่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเทคนิค Real-time PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน 

            นวัตกรรมนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาเชิงระบบ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านชีววิทยาเชิงระบบ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก โดยสามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ เช่น ตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจ (Nasopharyngeal swab/Throat swab) หรือตัวอย่างน้ำลายที่ผ่านกระบวนการสกัดสารพันธุกรรมและการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมภายใต้อุณหภูมิเดียว (isothermal amplification) จากนั้นตรวจหาสารพันธุกรรมได้อย่างจำเพาะด้วยระบบ CRISPR-Cas12a หากสิ่งส่งตรวจนั้นพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 จะเกิดการเรืองแสงภายใต้เครื่องกำเนิดแสงสีฟ้า (Blue light transilluminator) ทั้งนี้นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 “COVID19 SCAN” มีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก มีความจำเพาะ 100% ความไว 96.23% และมีความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัย 98.78% ใกล้เคียงกับเทคนิค Real-time PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน

            นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 “COVID-19 SCAN”  มีความพร้อมของเทคโนโลยีระดับ 8 (Technology Readiness Level; TRL8) และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทไมโคร อินเจคชั่น จำกัด (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ โดยนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 นี้ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เลขที่ T6400049 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ดังนั้นนวักรรมนี้จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้การตรวจคัดกรองหรือวินิจฉัยโรคโควิด-19 สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกนอกสถานที่สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19 ตลอดจนผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที

ชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 “COVID-19 SCAN” ประชาชนทั่วไปไม่สามารถนำไปใช้เองได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.covidscan.tech/ หรือติดต่อ บริษัท ไมโคร อินเจคชั่น จำกัด อีเมล covid19scan@bkf.co.th ผ่านคุณสมฤดี 09-2247-0019 หรือคุณมณีรัตน์ 08-2299-6333


จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย