ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการนานาชาติ Materials Thailand “AMF-AMEC 2021”

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ SCI Co – Studying Space อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Materials Thailand “AMF-AMEC 2021” (The 12th Asian Meeting on Ferroelectric, The 12th Asian Meeting on Electroceramics) ในรูปแบบ online conference จัดโดย สมาคมวิจัยวัสดุ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยมี ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ นายกสมาคมวิจัยวัสดุ กล่าวรายงาน ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวต้อนรับ

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย