ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๕)

——————————————

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราวทั้งที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครออกไปจนถึงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื้อโรคดังกล่าวได้กลายพันธุ์ซึ่งทำให้ติดต่อกันได้ง่ายและขยายการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการติดเชื้อโรคดังกล่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยและเล็งเห็นถึงความสำคัญในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาคมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรค COVID-19 แก่นักเรียน นิสิตและบุคลากรให้เข้มงวดยิ่งขึ้น รวมทั้งให้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การใดที่ได้ดำเนินการหรือสั่งการไปแล้วตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีผลอยู่ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศนี้

ข้อ ๒ ให้ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครออกไปตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๓  ขอให้นักเรียน นิสิต และบุคลากรปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป เว้นแต่ประกาศนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ ๔ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล สั่งการและกำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคสอง

ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล สั่งการหรืออนุญาตให้บุคลากรคนใดมาปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่น เฉพาะการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(๑)  การรักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

(๒)  การให้บริการทางการแพทย์ เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างยิ่ง

(๓)  การดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

(๔)  การดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

(๕)  การดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำพิพากษาหรือคำสั่ง ข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนหรือให้ทันตามกำหนดเวลา

(๖)  การดูแลนิสิตหรือบุคลากรที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

(๗)  การอื่นใดอันจำเป็นเร่งด่วนตามที่หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลสั่งการหรืออนุญาต

บุคลากรที่ได้รับคำสั่งหรือได้รับอนุญาตตามวรรคสองจะเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยได้ก็ต่อเมื่อได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มแรก วัคซีน Sinovac เข็มที่สอง หรือวัคซีนชนิดอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน

ข้อ ๕ บุคลากรหรือนิสิตจะพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยได้ก็ต่อเมื่อได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มแรก วัคซีน Sinovac เข็มที่สอง หรือวัคซีนชนิดอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน

กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุอันสมควรประการอื่นซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้รองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล เสนอเรื่องพร้อมทั้งเหตุผลประกอบเพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 พิจารณา

ข้อ ๖  นอกจากกรณีตามข้อ ๔ วรรคสองและข้อ ๕ มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้นิสิต บุคลากร หรือบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยเฉพาะกรณีที่เข้ามารับวัคซีนป้องกันเชื้อโรค COVID-19 เท่านั้น

ข้อ ๗  ขอให้บุคลากรหรือนิสิตงดการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปปฏิบัติงานหรือทำวิจัยภาคสนาม เว้นแต่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการอื่นได้ และหากไม่ได้เดินทางไปปฏิบัติงานหรือทำวิจัยดังกล่าวแล้วจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณา ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรหรือนิสิตในการไปปฏิบัติงานหรือทำวิจัยภาคสนามในพื้นที่นั้นเป็นสำคัญ

บุคลากรหรือนิสิตที่ได้รับคำสั่งหรือได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติงานหรือทำวิจัยภาคสนามได้ก็ต่อเมื่อได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มแรก วัคซีน Sinovac เข็มที่สอง หรือวัคซีนชนิดอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน และขอให้บุคลากรหรือนิสิตนั้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่เดินทางไปกำหนดโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี


จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย