ข่าวสารจุฬาฯ

โอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จัดชุดยา อาหารและของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้กักตัวที่บ้าน

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดชุดยา อาหารพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น จำนวน 3 ชุดเพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรของคณะที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการและอยู่กักตัวที่บ้านตามแนวทาง Home Isolation โดยระหว่างการกักตัวที่บ้าน สามารถขอรับคำปรึกษาด้านอาการและการใช้ยากับเภสัชกรผ่าน QR Code ของโอสถศาลา โดยมี รศ.ภก.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ศ.ร.ต.อ.หญิงภญ.ดร.สุชาดา สุขหร่อง รองคณบดีฝ่ายนิสิตสัมฤทธิ์  ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง ผู้จัดการโอสถศาลา เป็นตัวแทนคณะฯ และโอสถศาลาส่งมอบยา  อาหารและของใช้ที่จำเป็นในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564  ณ โอสถศาลา

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย