ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาค “การส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่าสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสังคมสำหรับคนทุกวัยในประเทศอาเซียนบวกสาม ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ จัดการประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง “การส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่าสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสังคมสำหรับคนทุกวัย ในประเทศอาเซียนบวกสามระหว่างและภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19” (Promoting Decent Work for Older Persons for an Inclusive Society in ASEAN+3: Strengthening A More Resilient and Inclusive Society During and After the COVID-19 Pandemic) เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2564 โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดี ด้านการวิจัย จุฬาฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมการประชุม และกล่าวรายงานโดย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดี กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรวบรวม ศึกษาข้อมูลด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประชาคมอาเซียนบวกสามในระหว่างและภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างเครือข่ายในเชิงวิชาการด้านผู้สูงอายุในกลุ่มประชาคมอาเซียนบวกสาม ในงานมีผู้ประสานงานหลักสาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD Focal Points) จากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศบวกสาม สำนักเลขาธิการอาเซียน องค์การระหว่างประเทศ องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล

ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในช่วงการระบาดของ COVID-19 การส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่าสำหรับผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการเตรียมการและการวางแผนสำหรับการฟื้นตัวในระหว่างและหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 และควรดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี และการพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงความรู้ด้านดิจิตัลสำหรับผู้สูงอายุเพื่อคงความเป็นพฤฒพลัง เสริมสร้างศักยภาพและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

การประชุมวิชาการครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “ประชากรสูงอายุและงานที่มีคุณค่าในอาเซียน” โดยผู้แทนจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ “ความท้าทายและโอกาสของผู้สูงอายุในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการระบาดใหญ่ของ COVID-19” โดยผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ “การส่งเสริมงานที่มีคุณค่าของผู้สูงอายุเพื่อสังคมสำหรับคนทุกวัยและการฟื้นคืน” โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ “ผู้สูงอายุและกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 : สังคมที่ฟื้นคืนและสังคมเพื่อทุกคน” โดยสำนักเลขาธิการอาเซียน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานของประเทศอาเซียนในประเด็นนโยบายมาตรการและการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือในการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่าสำหรับผู้สูงอายุระหว่างและภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในทุกมิติ

ในการนี้โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาอารี) และศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมเป็นภาคีร่วมทางเทคนิคในการจัดประชุมวิชาการ ASEAN+3 ด้วย

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดี ด้านการวิจัย จุฬาฯ

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดี กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย