ข่าวสารจุฬาฯ

การประชุมรายงานการวิจัยเรื่อง “กรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ ของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)”

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดการประชุมรายงานการวิจัยเรื่อง “กรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ ของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)”  โดย ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก ผศ.กฤษณะพล วัฒนวันยู อ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง และ ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. ทาง Zoom Application 

รับฟังความเห็นเพื่อวางกรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ 

สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://me-qr.com/1137647https://me-qr.com/1137647
หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย