ข่าวสารจุฬาฯ

ร่วมตอบแบบสอบถาม “พฤติกรรมและการรับรู้ผลกระทบจากโรคโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) การสำรวจระดับนานาชาติ”

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิก ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมและการรับรู้ผลกระทบจากโรคโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) การสำรวจระดับนานาชาติ” เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด-19

โดยสามารถ ร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่
https://www.surveymonkey.com/r/qr_code/6Y9QTFQ

สแกน QR Code

เพื่อตอบแบบสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ภก.ดร.ประมณฑ์ วิวัฒนากุลวาณิชย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ
E-mail : pramon.v@chula.ac.thpramon.v@chula.ac.th

(งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่โครงการ 250.1/63)

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย