ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ เพิ่มช่องทางการรับ-ส่งเอกสาร ผ่านที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เพิ่มช่องทางสำหรับการรับ-การส่งเอกสารราชการ ผ่านที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง ที่อีเมล์ saraban@chula.ac.th และช่องทางการติดต่อสอบถาม ติดตามการเสนอเอกสารราชการ ทางโทรศัพท์ของศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ ได้ที่ หมายเลข 0-2218-0170 , 0-2218- 0171, 0-2218-0168

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย