ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ประสานกระทรวง อว. ทปอ. ปรับลดค่าเล่าเรียนเพิ่มให้นิสิตจากโควิด-19

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต จุฬาฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อนิสิตจุฬาฯ และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์แนวทางที่กำหนดไว้เดิมไม่น่าเพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าการปรับลดค่าเล่าเรียนเพิ่มขึ้นจะช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนของนิสิตได้มากยิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงกำลังเร่งหารือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธาน เร่งรัดขับเคลื่อนการพิจารณาลดค่าเทอมเพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาให้นิสิตในสถานการณ์ดังกล่าว โดยจะได้ประกาศผลการปรับการลดค่าเทอมเพิ่มให้ทราบในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ออกนโยบาย 10++ เรื่อยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 โดยจัดโครงการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต หนึ่งในนั้นคือการปรับลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนและเสริมสวัสดิการอื่น ๆ ให้นิสิตทุกคณะ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปีอื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย