ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการ “OB&GYN: UPDATE & PRACTICAL 2021” อัปเดตความรู้การดูแลสุขภาพสตรี

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 “OB&GYN: UPDATE & PRACTICAL 2021” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผ่านระบบ Online พบกับ 20 เรื่องใหม่ในการดูแลสุขภาพสตรีที่นำไปใช้ได้จริง จากทีมแพทย์จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  อาทิ ศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ รศ.พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รศ.นพ.ชัยสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา ศ.นพ.ธีระ ทองสง รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนิรมล มั่นคง โทร.0-2256-4288, 08-9105-5933
เว็บไซต์: www.cu-obgyn.com และ www.md.chula.ac.th
อีเมล: obgyn.update@gmail.com


อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย