ข่าวสารจุฬาฯ

“พลังใจ อาสาช่วยหมอ” บริจาคเงินสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน ในโครงการ “พลังใจ อาสาช่วยหมอ” เพื่อนำไปก่อสร้างหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามเร่งด่วน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพร้อมชั่งน้ำหนัก สำหรับรองรับผู้ป่วย COVID-19 บริเวณลานหลังอาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้สนใจสามารถบริจาคผ่านทางบัญชี ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี 045-3-04637-0

หรือผ่านทางพร้อมเพย์ โดยสแกน QR code ผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
โทร. 0-2256-4440-3, 0-2255-9911 และ 0-2251-1218
Facebook : Redcrossfundraising
www.redcrossfundraising.org

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย