ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมครู อาจารย์ เพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในสถานการณ์โควิด–19

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดโครงการอบรมครู อาจารย์เพื่อเสริมความรู้ในการปรับเปลี่ยนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด–19  จัดอบรมผ่านโปรแกรม Zoom โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

“พัฒนาสมรรถนะของความเป็นครูมืออาชีพ ในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง”

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.
โดย รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ อดีตอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์เป็นผู้เขียนหนังสือ  ด้านการศึกษามากกว่า 30 เล่ม

“หลักสูตร การใช้คำพูดเชิงบวก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กปฐมวัย”

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.
โดย อาจารย์นิสิตา ปีติเจริญธรรม

ผู้สนใจสามารถแจ้ง ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุหัวข้อที่ต้องการเข้ารับอบรมได้ที่
e-mail : distributor@cubook.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-2344-943

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย