ข่าวสารจุฬาฯ

Chula Pharma Talk “ประเด็นสำคัญในการเก็บและการเตรียมวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech”

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษ Chula Pharma Talk เรื่อง “ประเด็นสำคัญในการเก็บและการเตรียมวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech” (Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine : Practical points for storage and preparation) ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 – 17.00 น. ทาง Zoom  Webinar และ Facebook Live: Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัคซีนชนิด mRNA ของ Pfizer BioNTech ที่จะเข้ามาให้บริการแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ข้อควรระวังในการจัดเก็บ จัดจ่าย ตลอดจนการเตรียมวัคซีนแก่ผู้สนใจ โดยมี ผศ.ภก.ดร.ปดินทร์ ติวสุวรรณ ผศ.ภญ.ดร.ณัฏฐดา อารีเปี่ยม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และผู้แทนบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนได้ที่ http://pharmce.weebly.com  หรือสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย