ข่าวสารจุฬาฯ

SHECU ชวนมายืด เหยียด ขยับร่างกาย ป้องกันออฟฟิศซินโดรม

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ (SHECU) เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง “การป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม” ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.20 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Facebook Live ที่ Facebook Page: SHECU

ฟังการบรรยายโดย ดร. เอกราช สมบัติสวัสดิ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ  ผศ.ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ อาจารย์แขนงวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เช่น การประเมินท่าทางการทำงานตามหลักการยศาสตร์หรือการศึกษาสภาพการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมการทำงาน ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม 2564 ที่ https://bit.ly/3hJEBKx
หรือสแกน QR code ผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 09-3941-6542
E-mail: Juthasiri.r@chula.ac.th

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย