ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนา “BCP สำหรับคนรุ่นใหม่ในวิกฤติ COVID-19”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ  (SHECU)  ร่วมกับหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ จุฬาฯ  จัดการเสวนาในหัวข้อ “BCP สำหรับคนรุ่นใหม่ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. เพื่อวางแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Contnuity Plan : BCP) ในมิติใกล้ตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ จุฬาฯ และอาจารย์ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ
– คุณสุนทร เป้าปิด Corporate Strategic and Risk Management Manager บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
– คุณคณณัฏฐ์ เจริญธรรมโชค Risk Management Officer ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
– คุณกันต์ฤทัย มีช้าง นักศึกษาปริญญาเอก Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
–  คุณศันสนีย์ สภาพไทย นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ
ดำเนินรายการโดย
คุณพรสวรรค์ จารุพันธ์ ผู้ประกาศข่าว Police TV

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้ โดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือรับชมทาง Facebook Live : SHECU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.จุฑาสิริ โรหิตรัตนะ โทร.09-3941-6542
E-mail : juthasiri.r@chula.ac.th 

หรือที่ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ โทร.09-9132-6622 www.shecu.chula.ac.th
E-mail: shecu@chula.ac.th
facebook : shecu2560
Line : shecu.chula Twitter: @SHECUCHULA


อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย