ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมเรื่อง “การใช้ราไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าไม้พื้นถิ่น”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ราไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าไม้พื้นถิ่น รุ่นที่ 5”  แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนที่สนใจในพื้นที่ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และการประยุกต์ใช้ราไมคอร์ไรซาให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดทักษะการปลูกป่า การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าไม้ประจำถิ่น และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย