ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมออนไลน์ เรื่อง  “การดูแลสุขภาพจิตกับการทำงาน-การเรียนออนไลน์”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ (SHECU) ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “การดูแลสุขภาพจิตกับการทำงาน-การเรียนออนไลน์” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.20 น. ผ่านโปรแกรม Zoom (สำหรับผู้ต้องการวุฒิบัตร) และทาง Facebook Live SHECU : https://www.facebook.com/SHECU2560/

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สุขภาพจิตแข็งแรงตามแบบวิถีชีวิตใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียน โดยมี  อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ รองคณบดี คณะจิตวิทยา จุฬาฯ เป็นวิทยากร

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม 2564 ที่ bit.ly/3ew3Fml

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09-3941-6542
อีเมล Juthasiri.r@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย