ข่าวสารจุฬาฯ

บรรยายโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศในยุคดิจิทัล”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศในยุคดิจิทัล” โดย อาจารย์ ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น.

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังบรรยาย และอภิปรายถาม-ตอบออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านระบบ Zoom โดยสแกน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย