ข่าวสารจุฬาฯ

บรรยายโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศในยุคดิจิทัล”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศในยุคดิจิทัล” โดย อาจารย์ ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น.

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังบรรยาย และอภิปรายถาม-ตอบออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านระบบ Zoom โดยสแกน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย