ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านดนตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการทางด้านดนตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (CU ONLINE MUSIC WORKSHOP) ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยความร่วมมือกับคณาจารย์จากสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รวมถึงสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศและนักดนตรีที่ได้รับการยอมรับ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการอบรม VOICE (การขับร้องคลาสสิก) ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 19.30 น. โดย อ. ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ  สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2564 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/DxmZk3sFa3DrMqzx9  หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม CLARINET  ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม เวลา 19.30 น. โดย ผศ.ดร.ยศ วณีสอน สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 สิงหาคม 2564

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Jf7q3VhWP6EnKHoo8  หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.09-4561-5295

E-mail : cumusicworkshop@gmail.com หรือ LINE @cuartculture

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย