ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมงาน GenEd Fair Online ทำความรู้จัก ระบบคลังสมอง CU Neuron

รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสรกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ จะจัดงาน GenEd Fair Online “CU Neuron: Next New Normal” ระหว่างวันที่ 9–13 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์รายวิชา ศึกษาทั่วไป (GenEd) สำหรับนิสิตจุฬาฯ ทั้งในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนและช่องทางใหม่ๆ ของศูนย์การศึกษาทั่วไปซึ่งมีรายวิชาเลือกในหมวดต่างๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างความเข้าใจให้นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนในวิชาที่สนใจ

รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสรกุล

รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ กล่าวว่า งาน GenEd Fair Online ปีนี้มีการเปิดตัวระบบคลังสมอง CU Neuron แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์แบบใหม่ บรรจุในรายวิชาของ GenEd CU Neuron จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนิสิตในการพัฒนาตนเองด้วย Course Online เรียนรู้ได้จากทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามที่ต้องการเรียนในรูปแบบธนาคารเครดิต (Credit Bank) สะสมหน่วยกิตจากการเรียนไว้อย่างเป็นระบบเมื่อเรียนสำเร็จจะได้รับประกาศนียบัตร สามารถนำผลการเรียนที่ได้มาเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป จุฬาฯ ได้ในอนาคต

CU  Neuron เป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน  ได้แก่ Online Platform Education , PacRim Group , SEAC และ Skooldio มาช่วยทำคอนเทนท์และการตลาดออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ในงาน GenEd Fair Online ปีนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การเรียนการสอนผ่านกิจกรรม CU VIP การเรียนและวิธีการเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมสะสม G-Reward เพื่อแลกของรางวัลสุดพิเศษมากมาย เฉพาะงานนี้เท่านั้น

นิสิตที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.fair.gened.chula.ac.th
หรือสแกน QR code ผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Office of General Education Chulalongkorn University
Line Official : @rfc8338h

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย