ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมออนไลน์การใช้งาน ZOOM สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “การใช้งาน ZOOM” เพื่อใช้ในการเรียนการสอนหรือการประชุม
ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่: https://www.it.chula.ac.th/training-event หรือ สแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0-2218-3314 Email: help@chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย