ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาออนไลน์เรื่อง “เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตวิถีใหม่รั้วจุฬาฯ”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SHECU)จัดเสวนาออนไลน์หัวข้อ “เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตวิถีใหม่รั้วจุฬาฯในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังการปรับตัวและปรับเปลี่ยนของจุฬาฯ เมื่อสถานการณ์โควิด-19  ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตของทุกคน

ฟังการบรรยายและเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

  • ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์  รองอธิการบดี ด้านการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประธานศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  คณะทันตแพทยศาสตร์
  • รศ.ดร.อมร เพชรสม  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร
  • คุณพงศ์วิกรานต์ วิศรุตโชติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย อ. ดร. เจษฎา ศาลาทอง ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถรับชมการเสวนาผ่านทาง Facebook Live ที่ Facebook Page: SHECU

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ดร.ขวัญนภัส สรโชติ โทร 0-2218-5213 หรือ 08-7701 3850

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย