ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 “สังฆะ สาธารณสงเคราะห์ สังคมสุขภาวะในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19”

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2564 “ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในอนาคตที่ยั่งยืน?” ครั้งที่ 2 หัวข้อ “สังฆะ สาธารณสงเคราะห์ สังคมสุขภาวะในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่าน Fackbook Live สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

ชวนพิจารณาบทบาทของสถาบันสงฆ์และพุทธศาสนาในการสนับสนุนและเยียวยาชุมชนเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19

ฟังการบรรยายและเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

  • พระมงคลวชิราการ เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม บรรยายหัวข้อ “บริบทเชิงนโยบาย”
  • พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ “บริบทเชิงองค์กรปกครองคณะสงฆ์”
  • ผศ. ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “บริบทเชิงพุทธปรัชญา”
  • รศ. ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ บรรยายหัวข้อ “บริบทเชิงพุทธศาสนาเพื่อสังคม”

ดำเนินรายการโดย อ. ดร.สายชล ปัญญชิต ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโดยสแกน QR Code ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facbook : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย