ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาออนไลน์ “ระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะในประเทศไทย”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “ระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะในประเทศไทย” (Smart building management system in Thailand) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านทาง Zoom meeting  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาคารในรูปแบบอาคารอัจฉริยะ ซึ่งมีการผสมผสานเทคโนโลยีในการบริหารจัดการอาคารอย่างยั่งยืนคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการบรรยายโดยวิทยากรในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • “การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบความต้องการ Intergeneration Family Living” โดยคุณเกชา ธีระโกเมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอีอีซี – ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด 
  •  “การออกแบบอาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน และการผสมผสานระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะกับการพัฒนาอาคารเขียว” โดยคุณพีรศิลป์ จิระรัตนานุกูล ผู้จัดการวิศวกรรม บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

ดำเนินรายการโดย ดร. ธารทิพย์ พันธ์เมธาฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์

ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมโดยลงทะเบียนผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย