ข่าวสารจุฬาฯ

แถลงข่าว “โครงการปันลมปราณ” จัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยผู้แทน “โครงการปันลมปราณ” และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการปันลมปราณ” เพื่อจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ไปมอบแก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวแบบ Home Isolation และ Community Isolation โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาส่งมอบแก่โรงพยาบาล กลุ่มจิตอาสา และผู้ป่วยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับต่างจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่าง ๆ จะเป็นผู้ดูแลต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุมัติให้ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมโครงการจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด และเครื่องผลิตออกซิเจน ภายใต้ชื่อ “โครงการปันลมปราณ” โดยร่วมกับ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)” ดำเนินโครงการดังกล่าว

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปันลมปราณ เติมน้ำใจ แบ่งปันลมหายใจ ให้คนไทยพ้นจากวิกฤตโควิด-19 โดยบริจาคสมทบทุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ )” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3 ระบุชื่อ “โครงการปันลมปราณ”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย