ข่าว

กิจกรรมดีๆ ใน “โครงการ CUVIP” มีนาคม 2561

กิจกรรมดีๆ ใน “โครงการ CUVIP” มีนาคม 2561

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (Chulalongkorn University Values Integration Program; CUVIP) ที่เป็นประโยชน์ให้แก่นิสิตและบุคลากร จุฬาฯ เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้รู้จักตนเอง ค้นพบความชอบ เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างอุปนิสัยสร้างคุณค่าเพื่อสังคม อีกทั้งพัฒนาและยกระดับนิสิตและบุคลากรให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและโลก เมื่อสิ้นสุดการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไป ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 3920 หรือเฟสบุ๊กแฟนเพจ CUVIP Project

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X