ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ยกเว้นอัตราเรียกเก็บเงินค่าเอกสารสำคัญแก่นิสิตปัจจุบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยกเว้นอัตราเรียกเก็บเงินค่าเอกสารสำคัญแก่นิสิตปัจจุบันที่จำเป็นต้องใช้เอกสารสำคัญในการขอรับทุนการศึกษา ฝึกงาน ศึกษาต่อหรือสมัครงาน  เพื่อช่วยเหลือนิสิตในการลดภาระค่าใช้จ่ายเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ดังนี้

– ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเอกสารสำคัญ ได้แก่ ใบประมวลผลการศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิ และหนังสือรับรองต่างๆ คนละจำนวน 400 บาท ตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปลาย ปี 2563 ถึงวันสิ้นสุดภาคการศึกษาต้น ปี 2564

– กรณีที่นิสิตชำระเงินไปแล้ว สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ จะคืนเงินให้ไม่เกินคนละ 400 บาท

ให้นิสิตกรอกแบบฟอร์มนี้ สำหรับขอรับเงินค่าเอกสารคืน โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการให้ต่อไป
การคืนเงินค่าเอกสารสำคัญทางการศึกษา สำหรับผู้ที่ขอในภาคการศึกษาต้น 2564 และผู้ที่ได้รับส่วนลด แต่ชำระเงินมาแล้ว
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjK0DN8zdspeq0rhtxR9elC0ZpN54jd1AWrNfdf1PUbkT1cQ/viewform

ทั้งนี้ เมื่อนิสิตขอเอกสารสำคัญผ่านระบบในเว็บไซต์สำนักงานการทะเบียน หากนิสิตเข้าเงื่อนไข ระบบจะแจ้งส่วนลดที่หน้าจอในระบบ จากนั้นนิสิตก็ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ต่อไปตามปกติ

นิสิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมลสำนักงานการทะเบียน webreg@chula.ac.th

อีเมลของงานเอกสารสำคัญ สำนักงานการทะเบียน requestdoc@chula.ac.th

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.reg.chula.ac.th


อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย