CU JOB & EDUCATION FAIR

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม CU JOB & EDUCATION FAIR  ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลแหล่งงานที่ถูกต้อง ได้มีโอกาสพบปะกับหน่วยงานโดยตรงเพื่อการตัดสินใจสมัครงาน ตลอดจนรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ โทร. 0-2218-7045, 0-2218-7049 ต่อ 406

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X