Leadership Kids Camp 2018

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ บุตร/หลานอาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ Leadership Kids Camp 2018 “กิจกรรมพัฒนา บุคลิกภาพแห่งผู้นำ มุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างสรรค์คุณธรรม และจริยธรรม”

กิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆ อนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 เปิดรับสมัคร 2 รุ่น

  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 (20 วัน)
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 (17 วัน

สอบถามรายละเอียดที่ แผนกสมาชิกสัมพันธ์ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ โทร 0-2218-2874, 0-2218-2848, 0-2218-2840
รายละเอียดเพิ่มเติม www.cusc.chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X