ข่าวสารจุฬาฯ

การบรรยายเรื่อง “การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการศึกษาโครงข่ายไฟฟ้าดิจิทัล”

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จัดการบรรยายทางวิชาการเนื่องในวันรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการศึกษาโครงข่ายไฟฟ้าดิจิทัล” (Transition to Digital Power Grids Education) โดย รศ.ดร.วิจารณ์ หวังดี นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง (CEPT) ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Live ดำเนินรายการโดย คุณอชิตพล พิบูลย์ไพโรจน์

ผู้สนใจสามารถงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://www.shorturl.asia/gK8jw

เข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่ https://www.facebook.com/EE.Chula/


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2218-6490-4

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย