ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมเพิ่มพูนความรู้เรื่อง “จักษุทางสัตวแพทย์ จากพื้นฐานสู่งานคลินิก”

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสัตวแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมทางออนไลน์ ในห้วข้อ “จักษุทางสัตวแพทย์ จากพื้นฐานสู่งานคลินิก” ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 7 ธันวาคม 2564 ทุกวันอังคาร เวลา 19.00 – 20.00 น. ผ่านระบบ Zoom รวมจำนวน 10 ครั้ง การอบรมเป็นบรรยายสดเท่านั้น ไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้ ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท

วิทยากรผู้อบรมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะสัตว์แพทยศาสตร์ จุฬาฯ อาทิ
ศ.กิตติคุณ สพ.ญ.ปราณี ตันติวนิช
รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
รศ.สพ.ญ.ดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์
ผศ.สพ.ญ.ดร.นลินี ตันติวนิช 
อ.สพ.ญ.ดร.อรพรรณ จาตุรกาญจน์
สพ.ญ.กรณ์นภา วิทวัสวงศ์
สพ.ญ.ภัทรพร จรัสพันธุ์กุล เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ shorturl.at/ens08 และดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ shorturl.at/nqK36 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร.0-2218-9556 VetOphthalmology.CUVET@gmail.com Facebook: www.facebook.com/CUVETCE


อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย