ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมอบรม “สร้างวินัยอย่างมีความหมาย ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก”

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตจุฬาฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สร้างวินัยอย่างมีความหมาย ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก” ผ่านระบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 18.00 – 19.30 น. หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทุกคนมีแนวทางในการลงมือทำและสร้างวินัยให้ตนเอง ด้วยวิธีคิดแบบจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อช่วยเพิ่มเติมเครื่องมือในการรับมือหลังจากที่ต้องเรียนหนังสือแบบออนไลน์ที่บ้านอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีคุณสมภพ แจ่มจันทร์ นักจิตวิทยาการปรึกษา ผู้ก่อตั้ง Knowing mind center เป็นวิทยากร

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.office.com/r/rwWFR5zCBF

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Chula Student Wellness Line: https://bit.ly/LineMindCafe 


อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย