ข่าวสารจุฬาฯ

ส่งมอบงาน สนจ. อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้อง 206 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) คุณวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายกสมาคมและกรรมการอำนวยการสมาคม ประจำปี 2562-2564 ส่งมอบงานอย่างเป็นทางการให้แก่ คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมและกรรมการอำนวยการสมาคม ประจำปี 2564-2566

คุณวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการและทีมงานทุกท่านที่ได้ช่วยงาน สนจ. มาตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา “คณะกรรมการอำนวยการชุดที่ผ่านมา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน สนจ. และมีความตั้งใจจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้บางกิจกรรมต้องระงับไป บางกิจกรรมก็ปรับเป็นรูปแบบ online ซึ่งมีข้อดีทำให้นิสิตเก่าจุฬาฯ ทั่วไทยและทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้ เช่น งานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ 104 ปี ในรูปแบบ online ที่มีผู้รับชมมากกว่า 2 แสนครั้ง ซึ่งอาจใช้เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการจัดกิจกรรมสมาคมที่ฝากไว้ให้คณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ซึ่งยังมีกรรมการหลายท่านในชุดเดิมร่วมเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงร่วมกันขับเคลื่อน สนจ. อยู่นั้นได้พิจารณากันต่อไป”

คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย กล่าวว่า “ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการชุดที่ได้หมดวาระลงที่ได้ทุ่มเททำงานเพื่อจุฬาฯ มาอย่างเต็มที่ ในฐานะที่เป็นผู้เข้ามาสานงาน สนจ. จะขอยึดแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จัดทำไว้ดีแล้วมาเป็นแนวทางขับเคลื่อนต่อ โดยจะปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในฐานะที่ตนเป็นปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็จะส่งเสริมให้นำแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามาใช้ดูแลสมาชิกของเราควบคู่กันไปด้วย”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย