ข่าวสารจุฬาฯ

ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เชิญฟังบรรยายเรื่อง “Art Education Innovation: the key of success”

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายออนไลน์เรื่อง Art Education Innovation: the key of success” ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น ZOOM

ฟังการบรรยายโดยคุณสุชาติ อิ่มสำราญ และคุณณัชชา เจริญชนะกิจ วิทยากรมากความสามารถ   นวัตกรรุ่นใหม่นิสิตเก่าครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับหลายรางวัลจากเวทีการประกวดนวัตกรรม และการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติ บอกเล่าประสบการณ์การทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางศิลปศึกษา  ทำอย่างไรให้เป็นนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ พร้องสร้างการเชื่อมโยง ถ่ายทอดผลงานจากชั้นเรียนสู่การเผยแพร่ การประกวด และตีพิมพ์บทความในระดับชาติ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายได้ที่ https://forms.gle/mbCLSVA3Md2DR1U39

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย