ข่าวสารจุฬาฯ

วิศวฯ ช่วยเหลือชุมชนรอบจุฬาฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ และโครงการปันข้าวสารกรอกหม้อ โดยพระกฤษณ เขมานันโท พร้อมด้วย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรคณะฯ มอบข้าวหอมใบเตย จ.สุรินทร์ จำนวน 1,000 ถุง ให้กับชุมชนโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หอพักวิทยนิเวศน์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยจุฬาฯ ชุมชนวัดปทุมวนาราม และชุมชนบรมนิวาส

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย