ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการ Chula LegalTech ปีที่ 3 การแข่งขันสร้างนวัตกรรมกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ Tilleke & Gibbins จัดโครงการ Chula LegalTech ปีที่ 3 การแข่งขันสร้างนวัตกรรมกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการ ทั้งด้านเทคโนโลยี กฎหมาย และด้านธุรกิจ นำมาปรับใช้ในการพัฒนาวงการ LegalTech ในประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการฝึกอบรมให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่สนใจในหลายทักษะ ควบคู่กับผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายแขนงมาให้คำปรึกษาแต่ละทีม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ทีมละ 3-10 คน สามารถคละมหาวิทยาลัยและชั้นปีได้ (ต้องมีนิสิตนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์อย่างน้อย 1 คน)

สมัครเข้าแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 24 ตุลาคม 2564

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Chula LegalTech Guidebook : https://tinyurl.com/clt-guidelines

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/ChulaLegalTech/

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย