ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย” ประจำเดือนกันยายน 2564  ลงทะเบียนและอบรมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  ตั้งแต่บัดนี้  – 30 กันยายน 2564 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3zWpyUH

การอบรมในหลักสูตรฯ เหมาะสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หรือนิสิตปริญญาโท เอก นักวิจัย (ที่เป็นบุคคลภายนอก นักวิจัยหลังปริญญาเอก อาจารย์) ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ / ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ / เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ / นักวิทยาศาสตร์) ผู้เข้าอบรมและสอบผ่านการวัดความรู้จะได้รับใบรับรองจาก ศปอส. และ ศสอ.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/ หรือสอยถามเพิ่ทเติมได้ที่ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 0-2218-5230, 08-1345-4868  หรือทางอีเมล woraluk.ma@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย