ข่าว

รายการจุฬาวาทิต “สักวา เรื่อง เงาะป่า”

รายการจุฬาวาทิต “สักวา เรื่อง เงาะป่า”

ขอเชิญชมรายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ ๒๐๓ ชื่อชุด “สักวา เรื่อง เงาะป่า” โดย สโมสรสยามวรรณศิลป์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.  ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่เสียค่าเข้าชม

ผู้เล่นสักวาประกอบด้วย ประยอม ซองทอง (ศิลปินแห่งชาติ) / อดุล จันทรศักดิ์ (ศิลปินแห่งชาติ) / ชมพร เพชรอนันต์กุล / สายพร แจ่มขำ / จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน / ม.ร.ว. อรฉัตร ซองทอง / ญาดา อรุณเวช อารัมภีร์

บรรเลงและขับร้องสักวาโดยวงดุริยประณีต

กรุณาสำรองที่นั่งผ่านทาง https://goo.gl/forms/cEabQJq9eTGYLSt03 หรือโทร. ๐๒-๒๑๘-๓๖๓๔-๕

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X