ข่าวสารจุฬาฯ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการ “ตรวจหาภูมิคุ้มกัน Covid-19”

งานเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เปิดให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกัน Covid19 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30 – 15.00 น. ณ ชั้น 14 อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ประกอบด้วยการตรวจ 2 รูปแบบ ได้แก่

การตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid immunoassay)

รายงานผลได้ 2 ค่า คือ ผลเป็นบวก หมายถึง มีภูมิคุ้มกัน และ ผลเป็นลบ หมายถึง ไม่มีภูมิคุ้มกัน
ราคา 350 บาท/ท่าน
ทราบผลภายใน 15-30 นาที

การตรวจด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ

รายงานผลเป็นตัวเลขภูมิคุ้มกัน
ราคา 750 บาท/ท่าน (กรณี 5 ท่านขึ้นไปที่เป็นอาจารย์ บุคลากร นิสิตจุฬาฯ เหลือ 600 บาท/ท่าน)
ทราบผลภายใน 3-5 วัน

*กรณีต้องการทราบผลทันทีต้องมีผู้ตรวจครบ 10 ท่าน จะทราบผลภายใน 1 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2218-1102

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย