การแสดงดนตรีไทย “ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” เนื่องในโอกาสฉลอง ๑๐๑ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีเชิญท่านเฝ้าทูล ละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” เนื่องในโอกาสฉลอง ๑๐๑ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ การแสดงเริ่มเวลา ๙.๓๐ น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย

#กรุณาสำรองที่นั่งผ่านทาง https://goo.gl/forms/3Qo9W3RN3DdPSoyo2 หรือโทร. ๐ ๒๒๑๘ ๓๖๓๔

#รายการแสดง
  • การบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์
  • การบรรเลงของวงดนตรีบ้านปลา ยเนิน เพลงพระเจ้าลอยกาด
  • การขับร้องและบรรเลงดนตรีไท ย เพลงภาษาพาสนุก บทเพลงพระราชนิพนธ์และการแส ดงพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • การบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เรื่องสังข์ทอง ตอน ถอดรูป และการจับระบำท้ายเรื่อง พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบร มวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวัดติวงศ์
#หมายเหตุ
  • ขอสงวนสิทธิการเข้าชมเฉพาะผู้สำรองที่นั่งเท่านั้น
  • หลังจากสำรองที่นั่งแล้ว โปรดติดต่อรับบัตรเข้าชมที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ มีนาคมนี้ (เว้นวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม)
  • บัตรเข้าชม ๑ ใบ สำหรับผู้ชม ๑ ท่าน
  • ไม่มีการเก็บค่าเข้าชม

ติดต่อสอบถามสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. ๐ ๒๒๑๘ ๓๖๓๔ ในวันเวลาราชการ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X