ข่าว

การแสดงดนตรีไทย “ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” เนื่องในโอกาสฉลอง ๑๐๑ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ

การแสดงดนตรีไทย “ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” เนื่องในโอกาสฉลอง ๑๐๑ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีเชิญท่านเฝ้าทูล ละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” เนื่องในโอกาสฉลอง ๑๐๑ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ การแสดงเริ่มเวลา ๙.๓๐ น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย

#กรุณาสำรองที่นั่งผ่านทาง https://goo.gl/forms/3Qo9W3RN3DdPSoyo2 หรือโทร. ๐ ๒๒๑๘ ๓๖๓๔

#รายการแสดง
  • การบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์
  • การบรรเลงของวงดนตรีบ้านปลา ยเนิน เพลงพระเจ้าลอยกาด
  • การขับร้องและบรรเลงดนตรีไท ย เพลงภาษาพาสนุก บทเพลงพระราชนิพนธ์และการแส ดงพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • การบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เรื่องสังข์ทอง ตอน ถอดรูป และการจับระบำท้ายเรื่อง พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบร มวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวัดติวงศ์
#หมายเหตุ
  • ขอสงวนสิทธิการเข้าชมเฉพาะผู้สำรองที่นั่งเท่านั้น
  • หลังจากสำรองที่นั่งแล้ว โปรดติดต่อรับบัตรเข้าชมที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ มีนาคมนี้ (เว้นวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม)
  • บัตรเข้าชม ๑ ใบ สำหรับผู้ชม ๑ ท่าน
  • ไม่มีการเก็บค่าเข้าชม

ติดต่อสอบถามสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. ๐ ๒๒๑๘ ๓๖๓๔ ในวันเวลาราชการ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X