ข่าวสารจุฬาฯ

อบรบเชิงปฏิบัติการ CU Online Music Workshop Ep.4 “Oboe & English Horn”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรเชิงปฏิบัติการทางด้านดนตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (CU Online Music workshop) ครั้งที่ 4 “Oboe & English Horn” โดยอาจารย์เชาวลิต เจริญชีพ อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องดนตรี Oboe  และ English Horn ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 19.30 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการอบรมฟรี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/mH3At6UaWkoGRnsQA
ปิดรับสมัครในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564  
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 09-4561-5295 อีเมล cumusicworkshop@gmail.com และทาง LINE @cuartculture

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย