ข่าวสารจุฬาฯ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่ตรวจเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนที่ตลาดนนทบุรี

ผศ.ดร.ชฎิล กุลสิงห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ผู้พัฒนาเครื่องตรวจเชื้อโควิดจากกลิ่นเหงื่อ พร้อมด้วย น.ส.อิศญา ทวีแสงสกุลไทย นิสิตปริญญาโทภาควิชาเคมี ได้ลงพื้นที่นำเครื่องตรวจเชื้อโควิด-19 จากกลิ่นเหงื่อไปให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนบริเวณตลาดเทศบาลนครนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนที่ให้ความสนใจเข้ารับการตรวจโควิดด้วยเครื่องดังกล่าว การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ผศ.ดร.ชฎิล กุลสิงห์ เปิดเผยว่า ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 การลงพื้นที่จริงเพื่อนำเครื่องมือตรวจคัดกรองโควิด-19 จากกลิ่นเหงื่อไปให้บริการตรวจคัดกรองในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทางเลือกและโอกาสแก่ประชาชนให้ได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ขั้นตอนการตรวจเริ่มจากการเก็บตัวอย่างสำลีที่ดูดซับเหงื่อบริเวณรักแร้เป็นเวลา 15 นาที นำมาบรรจุในขวดแก้ว และฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV จากนั้นนำมาตรวจวัดด้วยเครื่อง ซึ่งสามารถทราบผลการตรวจภายในเวลาที่รวดเร็ว ในอนาคตจะมีการขยายผลการผลิตเครื่องตรวจโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งจะมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจแต่ละครั้งถูกลง รวมทั้งจะมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีความร่วมมือกับบริษัทและโรงงานต่างๆ ที่ให้ความสนใจติดต่อขอนำเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนี้ไปให้บริการตรวจเชื้อโควิด-19 ในโรงงานอีกด้วย

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ รศ.ดร.นราพร สมบูรณ์นะ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้นำวิธีตรวจโควิด-19 แบบ RT-LAMP ไปตรวจควบคู่กับการใช้เครื่องตรวจเชื้อโควิดจากกลิ่นเหงื่อ ซึ่งการตรวจด้วยเทคนิค RT-LAMP เป็นวิธีตรวจสารพันธุกรรม RNA ของไวรัสโดยตรง โดยตรวจจากน้ำลาย มีระดับความแม่นยำ 98% และคุณภาพเทียบเท่ากับการวินิจฉัยโรค สามารถทราบผลการตรวจภายในเวลา 1 ชั่วโมง

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย