ข่าวสารจุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้บริหารและนักเรียนทุนพระราชทาน
เข้าเฝ้าฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 17.28 น. ณ วังสระปทุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตาม  แนวพระราชดำริ  เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564  .

            ในโอกาสนี้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561-2564 จากคณะครุศาสตร์  5 คน และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 4 คนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จากห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

            โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนกัมพูชา โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ทรงเน้นว่าการศึกษาที่ดีจะต้องควบคู่ไปกับนักเรียน นักศึกษาที่มีสุขอนามัยที่ดี การดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นักเรียนที่มาจากกัมพูชาเข้ารับการศึกษาผ่านสื่อออนไลน์เช่นเดียวกับนักเรียนไทย การดำเนินโครงการที่ผ่านมาได้สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา เกิดการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนพระราชทานกลับไปพัฒนาราชอาณาจักรกัมพูชากว่า 800 คน

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย