ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ครบ 8 รอบพระนักษัตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ครบ 8 รอบพระนักษัตร โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ และบุคลากรร่วมในพิธี ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

            เวลา 08.10 น. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

            เวลา 10.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม โดยมี  อ.ศิรธัช ศิริชุมแสง ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นประธานในพิธี   

            เวลา 16.00 น. ศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ แสดงปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติในโอกาส  8 รอบนักษัตรนับแต่วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  พระอัฐมรามาธิบดินทร เรื่อง “ยุวกษัตริย์”  ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยมี  ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน

            พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงผูกพันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นทางการและเป็นการส่วนพระองค์  ด้วยความสนพระราชหฤทัยในกิจการของมหาวิทยาลัยและการศึกษาของชาติ นอกจากนี้ยังทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพอนามัยของพสกนิกร ประกอบกับปัญหาความขาดแคลนแพทย์ จึงมีพระราชกระแสปรารภ จนเป็นจุดกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในเวลาต่อมา

รับชมวีดิทัศน์กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ครบ 8 รอบพระนักษัตร

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย