ข่าวสารจุฬาฯ

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยง ป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเจ้าของสัตว์เลี้ยงร่วมลงทะเบียน ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยงฟรี เนื่องในวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day 2021 ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ โถงชั้น 2 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้  08.30 – 10.00 น. 10.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 15.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR code ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยในวันที่นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีน กรุณานำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อยืนยันตัวตน และมาตามช่วงเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้


อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย