ข่าวสารจุฬาฯ

Life | Performance “ชวนคุย ชวนคิด ชีวิตกับละคร” ep. 6 ลิเก : ใครว่าแค่เล่นๆ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังเสวนาในหัวข้อ Life | Performance “ชวนคุย ชวนคิด ชีวิตกับละคร”  ep. 6 ลิเก : ใครว่าแค่เล่นๆ โดย รศ.ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัย “ลิเกเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง”

ในวันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/watch/thaippar/ (Thai Performance Practice as Research)

วิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านลิเกและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมเสวนาประกอบด้วย

  • ศ.ภก.ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ อาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ให้หลักทฤษฎีและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง
  • อ.ประดิษฐ  ประสาททอง ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี2547 นักแสดง ผู้กำกับการแสดง ผู้ก่อตั้งเครือข่ายละครกรุงเทพ (BTN) และผู้เขียนบทลิเกเรื่อง ลูกรัก ลูกชัง : เรียนรู้ความดันโลหิตสูง
  • ทนพ.บุญสืบ พันธ์ประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ผู้ประสานงานชุมชนและนักแสดง
  • คุณตรี ชโลมจิต ชนะใจ อิสาวอินดี้ นักแสดงลิเกขวัญใจมหาชน

ดำเนินรายการโดย คุณชนัตถ์ พงษ์พานิช นิสิตหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยนิเวศวัฒนธรรมด้านการแสดง: สร้างสรรค์ วิจัย และนวัตกรรม (Cultural Ecologies of Performance: Creativity, Research and Innovation) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ชุดโครงการนววิจัยทางศิลปวัฒนธรรม

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย