ข่าวสารจุฬาฯ

“ค่ายอยากเป็นหมอฟัน” จุฬาฯ ครั้งที่ 22 ในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนที่มีความฝันเป็นทันตแพทย์ มาเข้าค่ายอยากเป็นหมอฟัน จุฬาฯ ครั้งที่ 22 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM จัดโดยกลุ่มนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2564 เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริง รวมถึงบทบาท หน้าที่ การทํางานของทันตแพทย์ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 26  กันยายน 2564 รับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จำนวน 120 คน ค่าใช้จ่าย 200 บาท

นักเรียนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/wannabedentistcamp.cu/?_rdc=1&_rdr

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย