ข่าวสารจุฬาฯ

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะ ครั้งที่ 5 “อยุติธรรมทางวาจา” (Discursive Injustice)

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “อยุติธรรมทางวาจา (Discursive Injustice) : ปรัชญาภาษาประยุกต์ ว่าด้วยความหมายของคำเหยียดในประทุษวาจา” โดย ผศ.ดร.กนิษฐ์ (มิตินันท์วงศ์) ศิริจันทร์ อาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น.ทาง Zoom Application และ Facebook Live: www.facebook.com/PhilosophyChula

ผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย

รศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.พิพัฒน์ สุยะ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการโดย

อ.ไพลิน ปิ่นสำอางค์ สาขาวิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายพิเศษโดยสแกน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUAN7VBS47ZHotXufinUzCSZsZr0bOMi6yOH8mKRtwQm_bjA/viewform


อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย