ข่าวสารจุฬาฯ

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัคร “ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 15”

คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 15”  ระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 8 – 9, 15 – 16 มกราคม 2565 รับสมัครระหว่างวันที่ 13 กันยายน – 12 ตุลาคม2564 รับจำนวนจำกัดเพียง 120 คน  ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ จำนวน 100 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 และไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายแนะแนวการศึกษา “อยากเป็นครู” ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการใดมาก่อน

สามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1rQEoQ-pocpjNL6U9t5vE9JuVsUaNQAgk?fbclid=IwAR0Xjjobeb7QMUXGLVbny8rLaQbkZghFAxcHud18eU3SL21g8GqsXFrjhCA

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/cukrucamp/

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย