ข่าวสารจุฬาฯ

Life | Performance “ชวนคุย ชวนคิด ชีวิตกับละคร” EP.7 “ในวันที่ฉันหายไป”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังเสวนาในหัวข้อ Life | Performance “ชวนคุย ชวนคิด ชีวิตกับละคร”  Ep.7 : ในวันที่ฉันหายไป โดย ผศ. ดร.พันพัสสา ธูปเทียน อาจารย์ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยการสร้างละครแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “Wounded Mind”

ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/watch/thaippar/ (Thai Performance Practice as Research)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนา ประกอบด้วย

  • ผศ.ดร.นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • ผศ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร จิตแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ หัวหน้าภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
  • คุณสุมณฑา สวนผลรัตน์ ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี 2564 
  • คุณเพียงดาว จริยะพันธุ์ นักแสดง นักวิจัย และนักจัดการศิลปะ

ดำเนินรายการโดยคุณชนัตถ์ พงษ์พานิช นิสิตหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยนิเวศวัฒนธรรมด้านการแสดง: สร้างสรรค์ วิจัย และนวัตกรรม (Cultural Ecologies of Performance: Creativity, Research and Innovation) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ชุดโครงการนววิจัยทางศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย